ม.5 - ม.6 (คณิตหลัก + คณิตเสริม)

คอร์ส : ม.5 เทอม 1 (คณิตหลัก) / ม.5 เทอม 1 (คณิตเสริม) / ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

คอร์ส ม.5 เทอม 2 (คณิตเสริม) / ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ / สถิติภาคสมบูรณ์ / แคลคูลัสภาคสมบูรณ์