เกี่ยวกับโรงเรียน

ณภัทรศึกษา “การศึกษาที่ดีงามด้วยความรู้”

โรงเรียนกวดวิชาโอ-พลัส

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า(Medium Blue) g  แทนความสดใสและปราดเปรื่อง 

สีเขียว(Green) g  แทนความสดชื่นและเติบโต  

สีทั้ง 2 เมื่อมาผสานกันจะแสดงถึง “ความสุข” และ “รอยยิ้ม” จากการเป็น “ผู้ให้ความรู้” และ”ผู้รับความรู้”  รวมไปถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มุ่งสร้างปัญญาและคุณลักษณะของชีวิต

วิสัยทัศน์ (Vision)   

 โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อันดับ 1 ของประเทศไทย

 No.1 Math and Science Tutorial School of Thailand

เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงตัวเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเข้าใจ ผ่านการฝึกฝนและประยุกต์ใช้จริง และช่วยวางรากฐานการเรียนรู้และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกที่ดีทั้งทางด้านศีลธรรมและความมีเหตุมีผล  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาความรู้ของตนเองได้อันนำพาไปสู่ความสำเร็จในทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและพร้อมก้าวสู่สังคมโลก

 

พันธกิจ (Mission)   

พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้เป็นเลิศเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

ต่อผู้เรียน สร้างความพร้อมและความมั่นใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันหรือโรงเรียนชั้นนำได้ ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนรักการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน   

ต่อบุคลากรและองค์กร องค์กรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองเสมอ โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เอกสาร สื่อต่างๆให้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามกำกับดูแลประเมินผลการทำงานสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนผลตอบแทนรางวัลสำหรับบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างเสมอ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

ต่อสังคม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่ดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆตามเทศกาลที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป

ต่อประเทศ สร้างเยาวชนที่ความรู้ความสามารถและความดี เพื่อประเทศจะได้คนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดีมาทำ

ประโยชน์และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

ต่อการศึกษาชาติ  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในประเทศ เพื่อให้แข่งขันกับนานาประเทศและระดับชาติได้สร้างชื่อเสียง ตนเองครอบครัวและสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

 

ค่านิยม (Values)     
แนวทางการเรียนการสอน

เก่ง      ให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป  โดยเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการนำความรู้

         ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย       

ดี         ควบคู่ไปกับการฝึกฝนขัดเกลาทางความคิด  ความประพฤติ และคุณธรรม โดยให้มีความเข้าใจในหลักเหตุผล 

          มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักรับผิดชอบและตัดสินใจในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม 

มีสุข     การทำให้เด็กคิดเป็น เกิดความพึ่งพอใจในการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+