Menu

แนะนำการสมัครเรียน ระเบียบข้อบังคับ

แนะนำการสมัครเรียน

 • เมื่อสมัครเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้ คืนคอร์ส หรือพักการเรียน ทุกเหตุผล ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้นโดยเด็ดขาด ดังนั้น นักเรียนควรตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนชำระค่าเรียน ว่าต้องการสมัครในรหัสที่เลือกไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว นักเรียนที่ยังไม่มั่นใจวัน-เวลา ตนเองที่สะดวก ควรรอไปก่อน และสมัครเมื่อพร้อม หรือเลือกลงเรียนแบบ Private
 • การสมัครเรียนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของนักเรียนเอง เช่น ดูรหัสผิด ลงซ้ำซ้อน ลงปีที่เรียนผิด ดูตารางผิด ลงรอบผิด ลืมมาเรียน ลืมวันเปิดคอร์ส ลืมว่าได้สมัครไว้ หรือไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบการสมัครเรียน หรือระเบียบการเข้าเรียนได้ เป็นต้น โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่คืนค่าสมัครเรียนโดยเด็ดขาด
 • ถ้านักเรียนได้บัตรนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาต ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการสมัครเรียนได้อีก
 • นักเรียนที่สมัครรอบสด ดีวีดี ถ่ายทอด (ยกเว้น Private) สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนคอร์ส/เปลี่ยนรอบ/เปลี่ยนผู้เรียน/เปลี่ยนเป็น Private ได้ โดยให้เลือกตามรอบที่มีการเปิดรับสมัครแล้ว(ภายในเทอมการรับสมัครของรอบเทอมล่าสุด) และรอบนั้นยังมีที่นั่งเหลือ ให้นักเรียนต้องนำ “หลักฐานการชำระค่าเรียน(สลิปใบโอน)ตัวจริง” มายื่นแสดงเท่านั้น โดยรอบสดยื่นก่อนเปิดเรียน 30 วัน รอบถ่ายทอด,ดีวีดียื่นก่อนเปิดเรียน 7 วัน เป็นอย่างน้อย
 • เมื่อมีการชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการสมัครเรียน นักเรียนจะต้องได้รับ “ใบเสร็จรับเงินสด” ด้วยทุกครั้ง และเย็บแนบคู่กับสลิปใบโอนจากธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับจนท.ในการรับเอกสาร
 • กรณีสลิปใบโอนตัวจริงหาย นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครเรียนได้เลย และจะไม่คืนค่าเรียนให้ แต่ยังสามารถทำบัตรนักเรียน และเข้าเรียนได้ โดยนำใบแจ้งความ หรือบัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงตัวว่าเป็นนักเรียนจริงตามการโอนเงิน มีชื่อนักเรียน และรูปถ่าย ระบุชัดเจน
 • นักเรียนที่ติดธุระ ติดสอบ ติดเข้าข่าย ติดแข่งขัน ติดกิจกรรมโรงเรียน ไปต่างประเทศ หรือมีเหตุขัดข้องอันใดก็ตามแต่ที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามวัน-เวลาที่ระบุในตาราง ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบการขาดเรียนของนักเรียน และจะไม่คืนค่าสมัครเรียนให้ แม้นักเรียนจะมีเอกสารจากหน่วยงานใดมาประกอบก็ตาม (แต่นักเรียนสามารถมาเก็บชดเชยตามสิทธิ์ที่มีอยู่ได้ ทั้งแบบ Private หรือตามรอบอื่น) แนะนำให้นักเรียนลงเรียนในเทอมอื่นที่ไม่ติดขัด หรือเลือกลงเรียนแบบ Private
 • คอร์สที่เปิดรับสมัครข้ามปีล่วงหน้า ถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจว่าสามารถมาเรียนได้ หรืออาจมีเหตุในอนาคตที่ทำให้ไม่สะดวกมาเรียน แนะนำว่านักเรียนยังไม่ควรรีบโอนเงิน ให้ไปสมัครเรียนเมื่อได้ตัดสินใจหรือทราบเวลาเป็นที่แน่นอนแล้วจะดีกว่า หรือเลือกสมัครเรียนแบบ Private
 • นักเรียนได้สิทธิ์ชดเชยแบบPrivateตามจำนวนชั่วโมงที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น (ยกเว้นบางคอร์สไม่มีชดเชยให้)
 • Private ถ้านักเรียนเรียนไม่จบ เวลาเรียนไม่พอ ใช้ชั่วโมงหมดแล้ว หรือต้องการชั่วโมงเรียนเพิ่ม จนท.ไม่เพิ่มเวลาชดเชยPrivateให้ นักเรียนต้องซื้อชั่วโมงเพิ่มเอง
 • นักเรียนที่เรียนชดเชยแบบPrivateต้องติดต่อจนท.เพื่อจองเวลาในระบบ ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง (ไม่ว่าจะเรียนในช่วงใด วันเวลาใดก็ตาม) ถ้าไม่ได้ทำการจองเวลา จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ และต้องได้รับรหัสโค้ดในการเข้าเรียนทุกครั้ง
 • กรณีนักเรียนทำหนังสือเรียนหาย หรือถูกโจรกรรม ต้องมีเอกสารแจ้งความมาแสดง จึงจะซื้อหนังสือเรียนเล่มใหม่ได้ หรือถ้าชำรุดเสียหายจนใช้เรียนไม่ได้ ต้องนำเล่มเก่ามายื่นแลกแทน และโรงเรียนจะไม่ขายหนังสือเรียน หรือชีท โดยไม่มีเหตุจำเป็นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้
 • นักเรียนต้องพก “บัตรนักเรียน” เพื่อประทับตราก่อนเขาเรียนทุกครั้ง ถ้าลืมนำมาจะไม่ได้รับหนังสือในวันนั้น
 • บัตรนักเรียน ที่ไม่ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน จนท.จะไม่แจกหนังสือเล่มถัดไปให้
 • ถ้านักเรียนลืมนำหนังสือเรียนมา จนท.ไม่ให้ยืมหนังสือ/ยืมไปถ่ายเอกสาร/ถ่ายเอกสารให้ และไม่ขายหนังสือให้ แต่นักเรียนยังเข้าเรียนได้ตามปกติ หรือให้มาเรียนชดเชยในครั้งหน้า ดังนั้น นักเรียนต้องเตรียมตัว ในการมาเรียนทุกครั้ง
 • กรณีทำบัตรนักเรียนหาย ถูกโจรกรรม(แม้จะมีเอกสารแจ้งความมาแสดง) หรือชำรุดจนไม่สามารถดูข้อมูลบนบัตรได้ นักเรียนต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท และหนังสือที่มีการแจกผ่านไปแล้วตามรอบนั้นๆจะไม่แจกย้อนกลับใหม่ให้ แต่นักเรียนยังจะสามารถรับหนังสือที่ยังไม่ได้แจกที่เหลือ และสำหรับบัตร Private ถ้านักเรียนทำบัตรหาย จนท.จะไม่แจกหนังสือให้อีก เพราะการรับหนังสือจนท.จะแจกโดยอ้างอิงตามบันทึกในบัตรนักเรียนเท่านั้น
 • ที่นั่งโรงเรียนจะจัดให้ตามลำดับการโอนเงินผ่านธนาคาร ถ้านักเรียนต้องการเลือกที่นั่งเอง เนื่องจากมีปัญหาสายตาสั้นมาก ต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายื่นประกอบเท่านั้น(ใช้สำเนาได้) พร้อมถ่ายสำเนาสลิปใบโอน มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดคอร์สเรียนนั้นๆอย่างน้อย 1 เดือน นอกนั้นจนท.จะไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งโดยเด็ดขาด เพราะทุกที่นั่งมีทีวีทั่วถึง มองเห็นได้ชัดเจน
 • ในกรณี ถ้านักเรียนได้รับเช็คจากโรงเรียนแล้วทำเช็คหาย แม้จะยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน จนท.จะไม่ออกเช็คใหม่ให้ และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

คำแนะนำการเรียน Private​

 • Private เก็บอายุได้ 1 ปี นับจากวันโอน ถ้าหมดอายุแล้ว จนท.จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • โรงเรียนจะเปิดรอบจองเป็นช่วงๆ แบ่งเป็นปีละ 2 ช่วง นักเรียนที่ยังเรียนไม่จบสามารถรอจองต่อได้ แต่ต้องรอจองในรอบใหม่ที่เปิดถัดไป
 • เมื่อจองเวลาไปแล้วระบบจะทำการตัดสิทธิ์ชั่วโมงเวลาออกทันทีโดยอัตโนมัติ แม้นักเรียนจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าเรียน แต่สามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ก่อนเวลาเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงได้ ซึ่งชั่วโมงเวลาที่ถูกตัดไปจะได้กลับคืนทันที แต่ถ้านักเรียนยกเลิกช้ากว่า 1 ชั่วโมง ก็จะไม่ได้รับชั่วโมงคืน เช่น เวลาที่จองไว้ 08:00 – 10:30น. (2ชั่วโมงครึ่ง) ทำการยกเลิกเมื่อเวลา 07:35 น. ระบบจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้ และนักเรียนต้องเสียชั่วโมงเรียนไปทั้ง 2 ชั่วโมงครึ่งเลย
 • ถ้านักเรียนโดนตัดชั่วโมง Private ไปแล้ว โดยไม่ได้เข้าเรียน และไม่ได้แจ้งยกเลิก จนท.จะไม่สามารถนำกลับมาคืนให้ได้
 • สิทธิ์จำนวนชั่วโมง Private ถ้านักเรียนใช้ไม่หมด จะไม่สามารถโอนไปให้คอร์สอื่นๆของตนเอง หรือโอนให้บุคคลอื่น เพื่อใช้สิทธิ์แทนได้ นักเรียนต้องเสียเวลาที่เหลือทิ้งไป
 • ถ้านักเรียนใช้ชั่วโมงPrivateหมดแล้ว แต่ยังเรียนไม่จบ นักเรียนต้องซื้อชั่วโมงเพิ่ม 5 ชม./10 ชม. แต่ต้องภายในอายุคอร์สที่สมัครไว้ 1 ปี
 • Private จะไม่สามารถเปลี่ยนคอร์ส เปลี่ยนผู้เรียน หรือเปลี่ยนสาขา หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครใดๆทั้งสิ้นได้ และจะไม่คืนค่าเรียนให้ทุกกรณี นักเรียนมาเข้าเรียน Private ก่อนเวลาได้ 15 นาที แต่อย่ามาสาย
 • ถ้านักเรียน Private มาสายเกิน 30 นาที จะถือว่าเป็นเครื่องว่าง และจนท.จะให้สิทธิ์เวลาช่วงนั้น กับนักเรียนคนอื่นที่มารอเรียนแทน โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า เช่น นักเรียนจองเวลาไว้ 16:00 – 19:00 น. (3 ชม.) แล้วนักเรียนมาสายเมื่อเวลา 16:40 นักเรียนจะไม่ได้เข้าเรียน และชั่วโมงเรียนทั้งหมด 3 ชม. ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย ยกเว้นขณะนั้นเครื่อง Private ยังว่างอยู่ จึงจะสามารถเข้าเรียนได้ โดยต้องรีบติดต่อจนท.โดยเร็ว
 • บางช่วงเวลา มีนักเรียนสนใจนิยมเรียนพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ช่วงปิดเทอม ช่วงเปิดเทอมวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงใกล้สอบ อาจทำให้เวลาในช่วงนั้นเต็ม หรือเหลือน้อย ดังนั้น นักเรียนที่สนใจเรียนช่วงเวลาดังกล่าว ต้องจองเวลาล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าเครื่องเต็มนักเรียนต้องหาเวลาอื่นที่เหลือเพื่อเรียนให้จบ ก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้น โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และเมื่ออายุ Private หมดจะไม่ต่ออายุให้ นักเรียนต้องเสียสิทธิ์ชั่วโมงที่เหลือไป
 • การเข้าเรียน Private ให้นักเรียนติด “ใบตารางจองเวลา Private” ที่เย็บติดกับบัตรมาเรียนด้วยทุกครั้ง เพราะจะจำเป็นต้องทราบรหัสโค้ดของตนเอง เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียน Private ของตนเอง โดยนักเรียนจะได้รับทันทีเมื่อได้ทำการจองเวลาทุกครั้ง และจนท.จะพิมพ์ “ใบตารางจองเวลา Private” ที่มีการระบุรหัสโค้ดของแต่ละครั้งให้ นักเรียนสามารถมาขอรับได้ที่จนท.

คำเตือน

 • ไม่มีการรับเงินสดที่โรงเรียนทุกสาขา ทั้งแบบสด ดีวีดี OnlineหรือPrivate
 • เจ้าหน้าที่จะไม่มีการเรียกชำระเงินค่าเรียนเพิ่มอีก หลังชำระผ่านเวบไซต์ของทางโรงเรียนหรือธนาคารกรุงไทยแล้ว ยกเว้น นักเรียนแจ้งเปลี่ยนคอร์ส หรือเปลี่ยนรอบ แล้วมีค่าธรรมเนียม 100 บาท หรือค่าเรียนที่เพิ่มขึ้น เท่านั้น และจะได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ปริ้นท์เรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่
 • กรณีถ้านักเรียนทำบัตรนักเรียนโอ-พลัส หาย นักเรียนต้องมาติดต่อทำบัตรใหม่ โดยเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท และจะได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ปริ้นท์เรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่
 • โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้สมัครเรียนได้เฉพาะนักเรียนประถม มัธยมเท่านั้น หากบุคคลภายนอก และนิสิตนักศึกษามาทำการสมัครและชำระค่าเล่าเรียนทางโรงเรียนจะสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ดังนั้น หากมีการสมัครเรียนโดยชำระผ่านเงินสดจะถือว่าการชำระเงินนั้นๆเป็นโมฆะ และโรงเรียนจะไม่รับรู้ หรือรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เตรียมตัวเมื่อมาเรียน

 • คืนก่อนมาเรียนน้องๆ ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เข้านอนดึก เพื่อจะได้ไม่มาง่วงนอนตอนเรียน
 • จัดเตรียมบัตรนักเรียน เครื่องเขียน และหนังสือเรียนให้พร้อม (ถ้าลืมเอาหนังสือเรียนมา เจ้าหน้าที่จะไม่ให้ยืมหนังสือ)
 • นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียนมาประทับตราก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง (ถ้าลืมนำมาต้องมาแจ้ง ขอบัตรเข้าห้องเรียนชั่วคราว)
 • น้องๆที่มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งพี่ staff ก่อนเข้าเรียน เพื่อพี่ๆ จะได้ดูแลน้องใกล้ชิด หรือถ้ามียาที่ต้องทาน ให้พกยามาด้วย
 • ในห้องเรียนมีอุณหภูมิเย็น ให้น้องๆ ติดเสื้อหนาว หนาๆ อุ่นๆ มาเรียนด้วยทุกครั้ง โดยแบบที่มีหมวกคลุมหัวมาด้วย เผื่อนั่งตำแหน่งที่เป็นจุดแอร์ลง
 • หน้าฝน น้องๆ อย่าลืมพกร่มมาด้วย และถ้าน้องๆ ไม่สบายควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน รอให้หายดีแล้วจึงมาเรียนตามปกติ และค่อยนัดเรียนชดเชยกับพี่ๆ ได้
 • น้องๆ สามารถติดขนมทานเล่น แซนด์วิช นม เครื่องดื่ม ที่ไม่มีกลิ่น จากที่บ้านเข้ามาทานในห้องเรียนได้ เผื่อหิวขณะเรียน แต่อาหาร หรือขนมที่มีกลิ่น จะไม่อนุญาตถือเข้าในห้องเรียน
 • นักเรียนไม่ควรพกของมีค่า ราคาสูงมาโรงเรียน ถ้าสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และเมื่อเข้าห้องน้ำ หรือลุกจากที่นั่ง ให้ถือกระเป๋าสตางค์ มือถือ ของมีค่า ติดตัวไปด้วย
 • น้องๆ อย่ามาสาย เพราะอาจทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง หรือพลาดส่วนสำคัญไป และน้องที่มาเรียนแต่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนเมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่จะขอบังคับให้เข้าเรียนตามเหตุผลอันควร
 • นักเรียนระดับเล็ก และนักเรียนหญิง ผู้ปกครองควรดูแลรับ-ส่งนักเรียนตลอดเส้นทางมาเรียนจนถึงโรงเรียน หรือมาเฝ้านักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • น้องๆ สบายใจได้ว่าทุกพื้นที่โรงเรียน มีพี่ๆ staff คอยตรวจตราดูเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น้องๆ และเมื่อน้องๆมีปัญหา หรือติดขัดเรื่องใด หรือต้องการคำแนะนำ ให้ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆ staff ได้เลยค่ะ พี่ๆ ทุกคนยินดีอาสาช่วยเหลือน้องๆ ทุกคนอย่างอบอุ่น ใจดี