เกี่ยวกับโรงเรียน​

ณภัทรศึกษา “การศึกษาที่ดีงามด้วยความรู้”

สีประจำโรงเรียนสีฟ้า(Medium Blue) g  แทนความสดใสและปราดเปรื่องสีเขียว(Green) g  แทนความสดชื่นและเติบโตสีทั้ง 2 เมื่อมาผสานกันจะแสดงถึง “ความสุข” และ “รอยยิ้ม” จากการเป็น “ผู้ให้ความรู้” และ”ผู้รับความรู้”  รวมไปถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

สโลแกนของโรงเรียน

“โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ที่1ตัวจริงที่พิสูจน์ได้”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อันดับ 1 ของประเทศไทยNo.1 Math and Science Tutorial School of Thailand

เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เน้นการสอนที่สนุกเข้าใจใช้ได้จริงและสอบติดจริง เน้นให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงตัวเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเข้าใจ และยังมีโจทย์จากสนามสอบจริงเพื่อฝึกฝนและประยุกต์ใช้จริง และช่วยให้เรียนได้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้เป็นเลิศเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

• ต่อผู้เรียน สร้างความพร้อมและความมั่นใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันหรือโรงเรียนชั้นนำได้ ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนรักการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน   

• ต่อบุคลากรและองค์กร องค์กรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองเสมอ โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เอกสาร สื่อต่างๆให้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามกำกับดูแลประเมินผลการทำงานสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนผลตอบแทนรางวัลสำหรับบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างเสมอ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

• ต่อสังคม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่ดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆตามเทศกาลที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป

• ต่อประเทศ สร้างเยาวชนที่ความรู้ความสามารถและความดี เพื่อประเทศจะได้คนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดีมาทำ

ประโยชน์และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

• ต่อการศึกษาชาติ  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในประเทศ เพื่อให้แข่งขันกับนานาประเทศและระดับชาติได้สร้างชื่อเสียง ตนเองครอบครัวและสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

ค่านิยม (Values)

แนวทางการเรียนการสอน

เก่ง ให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป  โดยเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย       

ดี  ควบคู่ไปกับการฝึกฝนขัดเกลาทางความคิด  ความประพฤติ และคุณธรรม โดยให้มีความเข้าใจในหลักเหตุผลมีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักรับผิดชอบและตัดสินใจในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม 

มีสุข  การทำให้เด็กคิดเป็น เกิดความพึ่งพอใจในการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน