คอร์ส PAT 1 / O-TWO / RESCUE / TCAS

คอร์ส PAT 1 PART 1เพื่อยื่น TCAS 65 ได้ทุกรอบ
คณิตพิชิต PAT 1 + คณิต 1 วิชาสามัญ + สอบโควตา + สอบทุนฯ

Update สด ข้อสอบปีล่าสุด คอร์ส PAT 1 พาร์ท 1 (สยาม) วันที่ 3-4 พ.ค.64 เวลา 13.20 – 17.50น.

 1. Update ข้อสอบคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 ปี 64 ล่าสุดจะอยู่ในไฟล์เรียนที่ 49 – 52 สองวันสุดท้าย โดยไฟล์เรียน
  สามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
 2. นักเรียนควรเก็บเนื้อหาส่วนของ ม.6 ให้จบก่อนในคอร์สแคลคูลัสภาคสมบูรณ์ + คอร์สลำดับและอนุกรมภาคสมบูรณ์
  + คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ ก่อนลงเรียนคอร์ส PAT1 เพราะจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดี ทำให้เรียนไปได้รวดเร็วขึ้น
  และเข้าใจง่ายขึ้น
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ :  เซต  วิธีนับและการเรียงสับเปลี่ยน  ความน่าจะเป็น  ทฤษฎีบททวินาม  ทฤษฎีกราฟ (บทเสริม)  จำนวนจริงและพหุนาม  ทฤษฎีจำนวน (บทเสริม)  เลขยกกำลังและกรณฑ์  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  สถิติ  เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1009 PAT 1 พาร์ท 1 121:30 146 7,500
PRIVATE OP**62 PAT 1 พาร์ท 1 (ทุกสาขา) 121:30 146 7,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. Update ข้อสอบคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 ปี 63 ล่าสุดจะอยู่ในไฟล์เรียนที่ 49 – 52 สองวันสุดท้าย  โดยไฟล์เรียนสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
 2. นักเรียนควรเก็บเนื้อหาส่วนของม.6 ให้จบก่อนในคอร์สแคลคูลัสภาคสมบูรณ์ + คอร์สลำดับและอนุกรมภาคสมบูรณ์ + คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ ก่อนลงเรียนคอร์ส PAT1 เพราะจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดี ทำให้เรียนไปได้รวดเร็วขึ้น และเข้าใจง่ายขึ้น
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส PAT 1 PART 2 เพื่อยื่น TCAS 65 ได้ทุกรอบ

คณิตพิชิต PAT1 + คณิต 1 วิชาสามัญ + สอบโควตา + สอบทุนฯ

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ : ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การอินทิเกรต  กำหนดการเชิงเส้น (บทเสริม)  ลำดับและอนุกรม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เมทริกซ์  ตรรกศาสตร์  เวกเตอร์ในสามมิติ  จำนวนเชิงซ้อน

รายละเอียดคอร์ส

 1. นักเรียนควรเก็บเนื้อหาส่วนของม.6 ให้จบก่อนในคอร์สแคลคูลัสภาคสมบูรณ์ + คอร์สลำดับและอนุกรมภาคสมบูรณ์ + คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ ก่อนลงเรียนคอร์ส PAT1 เพราะจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดี ทำให้เรียนไปได้รวดเร็วขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 3. นักเรียนคอร์ส PAT 1 Part 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.64 เป็นต้นไป
 4. Update ข้อสอบ PAT 1 ครบทุกข้อถึงปี 2564 (20 มี.ค.64) คณิต 1 วิชาสามัญครบทุกข้อถึงปี 2564 (4 เม.ย.64)
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1008 PAT 1 พาร์ท 2 117 140:30 7,500
PRIVATE OP**64 PAT 1 พาร์ท 2 (ทุกสาขา) 117 140:30 7,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส O-TWO

ตะลุยโจทย์พิชิตคณิต O-NET + คณิต 2 วิชาสามัญ

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ : เซต  ระบบจำนวนจริง  เลขยกกำลัง  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ลำดับและอนุกรม  สถิติ วิธีนับและการเรียงสับเปลี่ยน  ความน่าจะเป็น  การให้เหตุผล (บทเสริม)  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (บทเสริม)

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนขึ้น ม.6 เตรียมสอบ O-NET มี.ค.65 ครั้งเดียวในชีวิต และสอบคณิต 2 วิชาสามัญ
 2. นักเรียนที่มีพื้นฐานอ่อนมาก  ควรให้ลงเก็บคอร์สคณิตหลัก ม.4 และม.5 เพื่อทบทวนเนื้อหาและปรับพื้นฐานใหม่ก่อน หรือถ้าเวลาเหลือน้อยให้เลือกลงเก็บคอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ที่ออกข้อสอบ O-NET มากที่สุดก่อน
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1034 O-TWO (สมัครผ่านเว็บ) 40 48 3,600
PRIVATE OP**95 O-TWO (ทุกสาขา) 40 48 3,600
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส RESCUE (เพื่อยื่น TCAS 65 ได้ทุกรอบ)

รอบสด  เรียนจันทร์-เสาร์ 13.20 – 18.20 น.  วันเรียน 02 ต.ค.64 – 15 ต.ค.64 

ตะลุยโจทย์เก็งคณิตพิชิต PAT1 + คณิต 1 วิชาสามัญ + สอบโควตา + สอบทุนฯ

พิเศษด้วย O-Plus Magic Guess !!!  เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ PAT1 และคณิต 1 วิชาสามัญให้ง่ายดายเป็นคอร์สที่รุ่นพี่โอ-พลัสที่ 1 กสพท. เกือบทุกปีเลือกเรียน

รายละเอียดคอร์ส

 1. มี Test ย่อยในแต่ละ Day ที่เรียนแยกตามเนื้อหาตามแนวข้อสอบจริง
 2. มี Post-Test เก็งข้อสอบ PAT1 และคณิต 1 วิชาสามัญปี 64  ตามแนวข้อสอบจริง  และมีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขาเหมือนสนามสอบจริง
 3. นักเรียนควรผ่านคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน  เพราะคอร์ส RESCUE จะเน้นทำโจทย์เป็นหลัก  นักเรียนที่พื้นฐาน.ปลายไม่แน่นหรือเก็บเนื้อหาม.6 ยังไม่ครบ อาจทำให้นักเรียนเรียนตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือหมดกำลังใจ และทำโจทย์ได้ช้า  โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเรียนคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด จันทร์-เสาร์ OP0578 RESCUE (สยาม) 60 72 4,500
Online OP1039 RESCUE 60 72 5,900
PRIVATE OP**68 RESCUE (ทุกสาขา) 60 72 5,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

TCAS Package ครบทุกคอร์สเพื่อ TCAS ทุกรอบ (สำหรับนักเรียน ม.6 ยื่น TCAS ปี 2565)

คอร์ส PAT1 พาร์ท 1 + คอร์ส PAT1 พาร์ท 2 + คอร์ส RESCUE + คอร์ส O-TWO  (คณิต)

ครบทุกคอร์สเพื่อ TCAS ทุกรอบสำหรับนักเรียนม.6 เตรียมยื่น TCAS ปี 65

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1044 TCAS Package (สมัครผ่านเว็บ) 325 390 19,500
PRIVATE OP**74 TCAS Package (ทุกสาขา) 325 390 19,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน