Menu

คอร์ส ม.4

 • สำหรับนักเรียน ม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ RESCUE
 • สำหรับนักเรียน ม.3 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบมหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และเตรียมอุดมฯ
 • สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สอวน.

คอร์ส ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก + คณิตเสริม (20 ครั้ง)

(หลักสูตรใหม่สสวท. ปี 2563)

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ :  เซต (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  ตรรกศาสตร์ (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  จำนวนจริงและพหุนาม (คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1012 ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก+คณิตเสริม 50 60 5,000
PRIVATE OP**42 ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก+คณิตเสริม (ทุกสาขา) 50 60 5,000
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก + คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (27 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ :  เซต (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  ตรรกศาสตร์ (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  จำนวนจริงและพหุนาม (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  เมทริกซ์ (คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1053 คอร์ส ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก + คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) 67.30 81 6,800
PRIVATE OP**58 คอร์ส ม.4 เทอม 1 คณิตหลัก + คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (ทุกสาขา) 67.30 81 6,800
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.4 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก (หลักสูตรใหม่ สสวท.)
คอร์ส ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (6 ครั้ง)

รอบสด  เรียนพฤหัส-เสาร์ 08.10 – 12.40 น.  วันเรียน 12 พ.ย. 63 – 14 พ.ย. 63

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ :  หลักการนับเบื้องต้น (คณิตหลัก)  ความน่าจะเป็น (คณิตหลัก)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด พฤหัส- เสาร์ OP0549 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก, ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (สยาม) 15 18 1,500
Online OP1021 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก, ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) 15 18 1,800
PRIVATE OP**48 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก, ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (ทุกสาขา) 15 18 1,800
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.4 เทอม 2 คณิตเสริม (หลักสูตรใหม่ สสวท.) (30 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ :  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (คณิตเสริม)  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (คณิตเสริม)  เรขาคณิตวิเคราะห์ (คณิตเสริม)  ภาคตัดกรวย (คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1022 ม.4 เทอม 2 คณิตเสริม (ทุกสาขา) 75 90 6,900
PRIVATE OP**44 ม.4 เทอม 2 คณิตเสริม (ทุกสาขา) 75 90 6,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (22 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน: คณิตศาสตร์ : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  เรขาคณิตวิเคราะห์ (คณิตหลัก+คณิตเสริม) ภาคตัดกรวย (คณิตหลัก+คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1054 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) 55 66 5,500
PRIVATE OP**54 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (ทุกสาขา) 55 66 5,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.4 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้