Menu

คอร์ส ม.2 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

  • สำหรับนักเรียน ม.2 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.4
  • สำหรับนักเรียน ม.1 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบ คณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
  • มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
  • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
  • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.2 เทอม 1 (20 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต
                        สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม
วิทยาศาสตร์: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 
                        ความเข้มข้นของสารละลาย ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา การเคลื่อนที่ แรงในชีวิตประจำวัน

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1024 ม.2 เทอม 1 90 108 9,900
PRIVATE OP**22 ม.2 เทอม 1 (ทุกสาขา) 90 108 9,900

คอร์ส ม.2 เทอม 2 (20 ครั้ง)

รอบสด เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.10 – 12.40 น. ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 63 – 27 มี.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: สถิติ (2) ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
วิทยาศาสตร์: งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกลและกฏการอนุรักษ์พลังงาน 
                        การแยกสารและการนำไปใช้ โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
                        ดินและน้ำ ก๊าซธรรมชาติบนผิวโลก แหล่งพลังงาน

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (วันเสาร์) OP0526 ม.2 เทอม 2 (สยาม) 90 108 9,000
Online OP1026 ม.2 เทอม 2 90 108 9,900
PRIVATE OP**24 ม.2 เทอม 2 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
* รอบสดมีนัดเรียนเพิ่ม 3 ครั้งวันที่ 7 ธ.ค. 63 (ชดเชยวันพ่อ), 10 ธ.ค. 63 (ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) และ 26 ก.พ. 64 (วันมาฆบูชา) และงดเรียน 2 ครั้งวันที่ 26 ธ.ค. 63 (สอบกลางภาค) และ 2 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]