Menu

คอร์ส ม.1 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

คอร์ส ม.1 เทอม 1 (20 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
วิทยาศาสตร์: ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ (ตารางธาตุ)
                        เซล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง
                        การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและอาหารของพิช

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1005 ม.1 เทอม 1 90 108 9,900
PRIVATE OP**12 ม.1 เทอม 1 (ทุกสาขา) 90 108 9,900

คอร์ส ม.1 เทอม 2 (20 ครั้ง)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันอาทิตย์ 08.10 – 12.40 วันเรียน 29 พ.ย. 63 – 28 มี.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ (1)
วิทยาศาสตร์: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
                        มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด วันอาทิตย์ OP0513 ม.1 เทอม 2 (สาขาสยาม) 90 108 9,000
Online OP1007 ม.1 เทอม 2 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
PRIVATE OP**14 ม.1 เทอม 2 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
* รอบสด  มีนัดเรียนเพิ่ม 2 ครั้งวันที่ 7 ธ.ค. 63 (ชดเชยวันพ่อ) และ 10 ธ.ค. 63 (วันรัฐธรรมนูญ) และงดเรียน 2 ครั้งวันที่ 27 ธ.ค. 63 (สอบกลางภาค) และ 3 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: 

  1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้
  2. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับ
    เปรียบเทียบทุกสาขาและวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
  3. นักเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 1 Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63
    (เพราะเป็นคอร์สเรียน Update ใหม่)