คอร์สเพิ่มเกรด ม.3เทอม1 และ เทอม2

เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลวิทย์ กำเนิดวิทย์

คอร์ส ม.3 เทอม 1 พี่โอ๋อัพเดทใหม่

เพื่อเพิ่มเกรดและเตรีบมสอบเข้า ม.4

เนื้อหาที่เรียน

คณิตศาสตร์:  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  สถิติ(3) สมการกำลังสองตัวแปรเดียว กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง ความคล้าย

วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คลื่น แสง ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

- มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง